TERUG NAAR OVERZICHT

25-04-2017

Polar Code facts: STCW, Internationaal verdrag betreffende de normen voor opleiding, diplomering en wachtdienst voor zeevarenden

Keke Liu

IMO’s MSC (maritime safety committee) heeft in november 2014 de internationale code voor schepen die opereren in polaire wateren aangenomen. De Polar Code is op 1 januari 2017 in werking getreden.

 

De code geeft een bindend internationaal kader wat de poolgebieden (het Noordpool- en het Zuidpoolgebied) moet gaan beschermen tegen maritieme risico’s. Eerder hebben we geblogd over wat de Polar Code precies inhoudt , nu gaan we meer in op de drie verdragen waaruit de Polar Code bestaat: SOLAS (internationaal verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee), MARPOL (internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen) en STCW (internationaal verdrag betreffende de normen voor opleiding, diplomering en wachtdienst voor zeevarenden) welke sinds mei 2016 is geadopteerd.

Wat houdt de STCW in?

Internationaal verdrag betreffende de normen voor opleiding, diplomering en wachtdienst voor zeevarenden is tot stand is gekomen door de IMO en het eerste verdrag werd opgesteld in 1978. Voordat het verdrag ingevoerd werd, werden de standaarden door de landen zelf bepaald waardoor de kwaliteit van zeevarenden onderling sterk verschilden. Het belangrijkste doel van het verdrag is het bevorderen van de veiligheid van mensenlevens en eigendommen op zee en de bescherming van het maritieme milieu.

 

Het STCW-verdrag stelt eisen aan de opleiding, de certificeringen en het wachtlopen, maar omdat het verdrag de minimale eisen beschrijft zijn de deelnemende landen vrij om strengere eisen te stellen aan de zeevarenden. Verder gaat het verdrag alleen over de kwaliteit van de bemanning en niet over het aantal bemanningsleden op een schip; dit wordt behandeld in het SOLAS-verdrag.

 

De voorschriften in het STCW verdrag worden ondersteund door secties in de STCW code. Het verdrag bevat basisvereisten die uitgebreid worden toegelicht in de Code. Deel A van de code is verplicht en deel B bevat aanbevolen richtlijnen om te illustreren hoe aan bepaalde eisen kan worden voldaan. Deel A is het gedeelte wat nu ook in de Polar Code is opgenomen, hiermee wil de organisatie dat schepen ervoor zorgen dat zij in Poolwateren varen met goed gekwalificeerde, getrainde en ervaren personeel aan boord.

Bemanning en training

In deze blog zullen we ons alleen richten op deel A – bemanning en training. Dit hoofdstuk in de Polar Code heeft tot doel te verzekeren dat schepen die opereren in polaire wateren, bemand zijn met goed opgeleid en ervaren personeel met passende kwalificaties.

 

Eisen aan functies
Om het bovenstaand beschreven doel te bereiken, moeten bedrijven ervoor zorgen dat de kapiteins, eerste stuurlieden en officieren die belast zijn met de brugwacht aan boord van schepen die opereren in polaire wateren passende scholing hebben afgerond. Zo verkrijgen zij de vaardigheden die nodig zijn voor de te vervullen functie en voor de taken en verantwoordelijkheden die daarbij horen. Rekening houdend met de bepalingen van het STCW-verdrag en de bijgewerkte STCW-code.

 

Voorschriften
Om te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de functies zoals hierboven genoemd, moeten kapiteins, eerste stuurlieden en officieren belast met de brugwacht bij werkzaamheden in polaire wateren gekwalificeerd zijn in overeenstemming met hoofdstuk V van het STCW-verdrag en de STCW-code, zoals hieronder vermeld:

 

Open wateren:

 

Toestand ijs

Tankers Passagiersschepen Overige
Vrij van ijs Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
Open wateren Basistraining voor kapitein, eerste stuurman en officieren belast met brugwacht Basistraining voor kapitein, eerste stuurman en officieren belast met brugwacht Niet van toepassing

 

Overige wateren

 

Toestand ijs Tankers Passagiersschepen Overige
Vrij van ijs Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
Andere wateren Training voor gevorderden voor kapitein, eerste stuurman. Basistraining voor officieren belast met de brugwacht Training voor gevorderden voor kapitein, eerste stuurman. Basistraining voor officieren belast met de brugwacht Training voor gevorderden voor kapitein, eerste stuurman. Basistraining voor officieren belast met de brugwacht

 

De autoriteiten kunnen toestaan dat anderen dan de kapitein, eerste stuurman of officieren belast met de brugwacht degenen zijn met de vereiste training, op voorwaarde dat:

 • deze personen gekwalificeerd en gediplomeerd zijn in overeenstemming met voorschrift II/2 van het STCW-verdrag en paragraaf A-II/2 van de STCW-code en voldoen aan de trainingseisen voor gevorderden zoals vermeld in bovenstaande tabel;

 • het schip bij werkzaamheden in polaire wateren beschikt over voldoende personen die voldoen aan de betreffende trainingseisen voor polaire wateren om alle wachten goed te vervullen;

 • deze personen altijd voldoende rust krijgen in overeenstemming met het door de autoriteiten vastgestelde minimale aantal uren rust;

 • bij werkzaamheden in wateren anders dan open wateren of wateren met ijsbergen moeten op passagiersschepen en tankers de kapitein, de stuurman en de officieren belast met de burgwacht de van toepassing zijnde basistraining hebben gevolgd zoals vermeld in bovenstaande tabel, en;

 • bij werkzaamheden in wateren met een concentratie aan ijs van meer dan 2/10 moeten op vrachtschepen anders dan tankers de kapitein, de stuurman en de officieren belast met de brugwacht de van toepassing zijnde basistraining hebben gevolgd zoals vermeld in bovenstaande tabel.

 

Indien iemand anders dan de officier van de brugwacht degene is die de vereiste training heeft gevolgd, ontslaat dat de kapitein of officier van de brugwacht niet van zijn taken en verantwoordelijkheden in verband met de veiligheid van het schip.

 

Alle bemanningsleden moeten vertrouwd worden gemaakt met de procedures en apparatuur die worden genoemd of waarnaar wordt verwezen in de handleiding voor het werken in polaire wateren (Polar Water Operational Manual) en die relevant zijn voor de aan hun toegewezen taken.

Groene afdichtingsoplossingen

Het STCW-verdrag is één van de voorschriften waaraan voldaan moet worden om veilig varen in polaire wateren mogelijk te maken. Vergeet daarnaast niet in dit verhaal uw afdichtingen mee te nemen. Er zijn diverse afdichtingsoplossingen mogelijk om uw schip omgevingsvriendelijk te maken die daarmee ook aan de Polar Code voldoen. Hieronder een aantal van deze afdichtingsoplossingen:

 

 • Supreme Ventus®
  De Supreme Ventus air-type seal garandeert dat er geen enkele olie-emissie plaatsvindt, dat de slijtage absoluut minimaal is en geeft u de mogelijkheid te controleren in welke staat de afdichting verkeert. Deze afdichting is geschikt voor vaartuigen met verschillende diepgang en vaartuigen die olie-emissie willen voorkomen.
 • Supreme WLC®
  De Supreme WLC is speciaal ontwikkeld om te voorkomen dat water uit uw open watergesmeerde schroefaskoker naar de machinekamer weglekt. Dit is een milieuvriendelijke oplossing in overeenstemming met VGP-regelgeving, die in situ-onderhoud en conditiebewaking mogelijk maakt.
 • Supreme Water Lubricated Forward Seal
  De Water Lubricated FWD Seal is speciaal ontwikkeld om te voorkomen dat water uit uw open watergesmeerde schroefaskoker naar de machinekamer weglekt. Deze milieuvriendelijke afdichtingsoplossing is in overeenstemming met VGP-regelgeving; de afdichting kan worden herplaatst om uit te lijnen met de as en heeft een geoptimaliseerde en uitgebreide levensduur.

 

Overzicht van alle groene afdichtingsoplossingen

Deel dit artikel op:

General phone number